Javascript is not activated.
You need Javascript to visit this site.
 

Privacybeleid

Introductie

Beste bezoeker, Bedankt voor het bezoeken van onze applicatie. Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en overdragen.

Verantwoodelijke

InBev Belgium BV/SRL, Boulevard Industriel 21 1070 Brussel – (e-mailadres: consumer.care.be@ab-inbev.com ) – KBO nummer : 0433.666.709

(hierna genoemd InBev Belgium BV/SRL)

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Het gebruik van deze applicatie houdt in dat u akkoord gaat met dit privacybeleid. Gebruik deze applicatie niet als u het niet eens bent met ons privacybeleid.

1. Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de Jupiler-applicatie (de "Applicatie"). Houd er rekening mee dat de applicatie kan worden gehost of geïntegreerd in een website die wordt beheerd door een derde partij, die afzonderlijke algemene voorwaarden toepast, die onafhankelijk van de applicatie zijn opgesteld en die als zodanig onder de verantwoordelijkheid van de beheerders van deze websites vallen.

2. Het gebruik van de applicatie staat open voor iedereen die zowel de wettelijke leeftijd heeft om alcohol te gebruiken als ouder dan 18 jaar. Er is geen aankoop nodig voor het gebruik van de applicatie en de applicatie wordt gratis ter beschikking gesteld aan gebruikers. Er wordt geen beloning of materiële winst toegekend aan gebruikers voor hun gebruik van de Applicatie.

3. Door gebruik te maken van de Applicatie worden de gebruikers geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en zijn zij daaraan gebonden. Het is gebruikers niet toegestaan het gebruik van de applicatie door derden toe te staan zonder hen op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

4. De applicatie stelt gebruikers in staat om alle informatie te vinden over de Jupiler Pro League (de hoogste voetbaldivisie van België). Via deze app hebben supporters toegang tot informatie, foto's en video's over het kampioenschap en de wedstrijden. Ze kunnen de kalenders en ranglijsten, talrijke statistieken raadplegen en de wedstrijden live volgen via het scorebord en korte opmerkingen.

5. Het gebruik van de applicatie impliceert de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die via de Applicatie worden verwerkt, worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van het hieronder uiteengezette privacybeleid. Acceptatie van deze algemene voorwaarden strekt zich uit tot de bepalingen van het privacybeleid en gebruikers bevestigen dat ze het privacybeleid hebben gelezen en begrepen om dit te doen. en toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in genoemd beleid (zie hieronder nr.15).

6. Geen ander gebruik van de Applicatie dan beschreven in paragraaf 4 is toegestaan. Gebruikers zullen zich onthouden van het controleren, onderscheppen of hergebruiken van output of resultaten van de Applicatie (inclusief door derden) op andere manieren dan die ondersteund door de Applicatie zelf. In het bijzonder is het gebruikers niet toegestaan de Applicatie te decompileren en / of de outputs of resultaten of de Applicatie te hergebruiken om andere Applicaties of diensten te creëren en te gebruiken. Bovendien zullen gebruikers zich onthouden van het doen van enige illegale of illegale handeling (inclusief elke handeling door weglating), inclusief elke handeling die de werking van de Applicatie, elke Applicatie of dienst kan schaden of verstoren waarmee de Applicatie samenwerkt, de door de Applicatie verzamelde gegevens en de belangen van de Applicatiebeheerder zoals hieronder aangegeven. Elke overtreding van deze regels kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van hun auteur (s).

7. Gebruikers van de Applicatie garanderen en verklaren dat alle feitelijke informatie die zij via de Applicatie verstrekken, inclusief via tussenkomst of diensten van derden, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en actueel is.

8. Hoewel de Applicatie met alle redelijke zorg is ontworpen en beschikbaar is gemaakt, begrijpt en accepteert de gebruiker dat deze wordt geleverd "zoals deze is". In het bijzonder wordt de

Applicatie geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de functionaliteit of haar vermogen om het doel van de Applicatie te bereiken. De beschikbaarheid en het gebruik van de applicatie kan naar eigen goeddunken op elk moment door de applicatiecontroller worden opgeschort of beëindigd. De gebruiker begrijpt en accepteert dat de Applicatie alleen voor amusementsdoeleinden wordt aangeboden en dat de functionaliteit ervan wordt geboden zonder garantie van nauwkeurigheid of volledigheid. De gebruiker begrijpt en accepteert verder dat de Applicatie beperkingen kan opleggen aan het gebruik ervan. Dergelijke beperkingen kunnen naar eigen goeddunken van de Applicatiebeheerder worden opgelegd en zijn definitief.

9. Het copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie, inclusief elke afbeelding, afbeelding, tekst, foto's van plaatsen of personen zijn ofwel eigendom van InBev Belgium BV / SRL of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten. Geen enkel deel van de Applicatie, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, audio of video, mag op welke manier en voor welk doel dan ook worden gebruikt, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van InBev Belgium BV / SRL, behalve voor de hierboven beschreven doelstellingen. Handelsnamen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van InBev Belgium BV / SRL, haar dochterondernemingen en / of haar partners en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve voor de hierboven beschreven doeleinden. Elk ongeoorloofd gebruik van alle of een deel, of enig aspect van de intellectuele eigendomsrechten van InBev Belgium BV / SRL of haar partners kan u blootstellen aan sancties of schade, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot schending van het merkenrecht, copyright, het recht op privacy en het recht op publiciteit.

10. De Applicatie wordt geleverd zonder garantie, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Tenzij schriftelijk anders vermeld, wordt de applicatie geleverd "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, impliciete en commerciële garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel.

11. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOEPASSINGSCONTROLLER, TENZIJ DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DAT VEREIST, OF TENZIJ SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, INCLUSIEF ALLE ALGEMENE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE OF INDIRECT VOOR HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSING (INCLUSIEF MAAR NIET ALLEEN HET VERLIES VAN GEGEVENS, HET GEVAL WAARIN DE GEGEVENS ONNAUWKEURIG ZULLEN WORDEN, OF HET VERLIES ERVAN U OF DOOR EEN DERDE, OF ALS DE APPLICATIE NIET MET EEN ANDERE APPLICATIE,WERKT).

12. Indien de hierboven vermelde garantiebeperking en beperking van aansprakelijkheid niet kunnen worden verleend met betrekking tot hun bepalingen, zullen de bevoegde rechtbanken de toepasselijke lokale wetgeving moeten toepassen die zo dicht mogelijk aanleunt bij vrijstelling van alle wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de aanvraag.

13. Deze algemene voorwaarden met betrekking tot de applicatie worden beheerst door het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot de aanvraag of met deze algemene voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.

14. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd, gewijzigd of bijgewerkt, ook wanneer er nieuwe versies van de Applicatie beschikbaar worden gesteld. De gebruiker accepteert dat het gebruik van de applicatie wordt beheerst door de algemene voorwaarden die gelden op het moment van gebruik.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Bij het aanmaken van het account verzamelen we de volgende gegevens:

Anonieme gebruikers:

- Aanmaakdatum
- Taal
- Versie van de geaccepteerde voorwaarden

- Favoriete teams

E-mail / wachtwoordgebruikers:

- Aanmaakdatum
- Voornaam
- Naam
- Weergegeven naam (voor- en achternaam)

- Geboortedatum

- E-mail adres
- E-mail aanmelden
- Taal
- Versie van de geaccepteerde voorwaarden

- Favoriete teams

Gebruikers van sociale mediaplatforms

- Aanmaakdatum
- Weergegeven naam

- E-mailadres (indien beschikbaar)
- Platform-ID (ID) (facebook.com, google.com, twitter.com)

- Platformgebruikersidentificatie (ID)
- E-mail aanmelden

- Taal
- Versie van de geaccepteerde voorwaarden - Favoriete teams

Houd er rekening mee dat deze applicatie kan worden gehost of geïntegreerd in een website van derden. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door deze website van derden, waaronder mogelijk het gebruik van cookies, is onafhankelijk van de applicatie en valt onder de verantwoordelijkheid van de site-exploitanten. Raadpleeg het privacybeleid van de website voor meer informatie. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over derden of hun websites en dat deze derden een ander privacybeleid hebben dat betrekking heeft op de informatie die u kunt verstrekken wanneer u bevindt zich op de website van deze derde partijen. Het wordt aanbevolen dat u het privacybeleid van alle websites zorgvuldig leest voordat u informatie verstrekt die u persoonlijk zou kunnen identificeren.

Houd er ook rekening mee dat deze applicatie informatie kan overdragen via een communicatienetwerk dat niet onder controle staat van AB INBEV. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door operators die u communicatiediensten of netwerkdiensten aanbieden, is onafhankelijk van de applicatie en valt onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke serviceproviders. Het wordt aanbevolen dat u het privacybeleid van alle serviceproviders zorgvuldig leest voordat u informatie verstrekt die u persoonlijk zou kunnen identificeren.

Het gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt of die we verzamelen:

-  voor operationele doeleinden van de applicatie, inclusief personalisatie van de applicatie met het oog op uw interesses en voorkeuren, om uw informatie vooraf in de applicatie in te vullen om uw gebruikerservaring te verbeteren , of om u te helpen bij het aansluiten en gebruiken van de diensten die door de Applicatie worden aangeboden;

 

-  voor het verzamelen en analyseren van statistieken over het gebruik van de Applicatie of van de reacties die via de Applicatie worden gegeven op alle directe verzoeken of andere mededelingen die via de Applicatie aan u kunnen worden gedaan.

 

- voor directmarketingdoeleinden met uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in): door te

kiezen voor de communicatie van nieuwe acties, promoties of informatie van Jupiler en andere AB InBev-bieren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om u via e-mail, chatberichten, pop-ups en interstitials, reclameboodschappen op onze producten of die van onze partners te bezorgen.

Op elk moment, als u besluit om geen commerciële of promotionele informatie te ontvangen met betrekking tot onze eigen producten en diensten of met betrekking tot de producten en diensten van onze dochterondernemingen of zakenpartners waarmee we gezamenlijke

promotieacties of gezamenlijke programma's uitvoeren , schakel in mijn account de optie "houd me op de hoogte" uit.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om geen promotionele berichten van ons te ontvangen, we u nog steeds informatie blijven sturen over een account dat u mogelijk bij ons heeft of een zakelijke relatie die u mogelijk met ons heeft, als een verzoek dat u hebt gedaan voor of in verband met onze producten en diensten (zoals berichten met betrekking tot wedstrijden waaraan u mogelijk heeft deelgenomen).

Als er andere doeleinden zijn dan de hierboven genoemde, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor we uw persoonlijke gegevens willen verzamelen voor of op het moment dat deze informatie wordt verzameld of voordat we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een doelstelling niet eerder geïdentificeerd.

Bepalen en delen van uw locatie

De geanonimiseerde gegevens van de locatie worden verzameld door de besturingssystemen (Apple Store en Google Play store) en met ons gedeeld Deze anonieme gegevens worden gebruikt om statistieken over het gebruik van de App op te stellen en zullen niet leiden tot de identificatie van de gebruikers.

De App en in het bijzonder de Pubfinder feature/Order & Pay Services kunnen leiden tot de identificatie van de locatie van het apparaat. Google Maps is ingebed in de App om de Maps locatie service te vergemakkelijken. Wanneer u onze 'pubfinder'-functie op uw mobiele apparaat opent en gebruikt/interageert, vragen wij u of u ermee akkoord gaat dat wij de locatie-informatie van uw mobiele apparaat (bijv. breedtegraad en lengtegraad) gebruiken om de diensten aan te passen aan uw huidige locatie (d.w.z. wij zullen u een lijst van nabijgelegen bars en/of restaurants tonen). De App-functie kan echter dat deel van de informatie (Locaties waarrond moet worden gezocht naar plaatsen en kaartgrootte en locatie voor het ophalen van kaarttegels) naar Google worden overgebracht voordat u toegang krijgt tot de Pubfinder-sectie. Wij verwerken die informatie als u uw toestemming heeft gegeven.

Locatiegegevens worden NIET opgeslagen en NIET gevolgd wanneer de app wordt gesloten.

Registratie via Social Log-In

We bieden u de mogelijkheid om u te registreren bij onze app via uw Facebook-, Google-, Twitter- of Apple-inloggegevens (sociale login). Een extra registratie om de app te gebruiken is niet vereist. U wordt omgeleid naar een pagina van het door u geselecteerde sociale mediaplatform, waar u kunt inloggen met uw inloggegevens. We gebruiken uw gebruikersaccount voor uw sociale platform om uw account te verifiëren en u toegang te verlenen tot onze applicatie. We zullen uw gegevens alleen verwerken om u te identificeren als

geautoriseerde gebruiker. Het voordeel voor u is dat u bij het gebruik van onze app geen nieuw wachtwoord hoeft te onthouden. Als u ervoor kiest om deze registratie- en inlogmethode te gebruiken, wordt enig gedrag van app-gebruik automatisch overgebracht naar het sociale mediaplatform. Houd er rekening mee dat AB InBev geen controle heeft over deze automatische gegevensuitwisseling via de sociale login. We zullen geen contacten plaatsen of delen op uw sociale media-account zonder uw uitdrukkelijke bevestiging. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid dat hier beschikbaar

is: https://www.facebook.com/policy.php ; https://policies.google.com/privacy , https://twitter.co m/en/privacy en https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ .

We ontvangen ook wat informatie met betrekking tot uw sociale media-account, waaronder een openbaar beschikbaar social media-profiel zoals uw profielnaam, e-mailadres, geboortedatum, deelname aan evenementen en informatie over interesses. We verwerken deze informatie niet voor andere doeleinden dan om u toegang te verlenen tot onze app en voor onze marketingdoeleinden, zodat we advertenties kunnen ontwerpen die zijn afgestemd op uw interesses. Raadpleeg voor meer informatie de secties Customer Data Platform, Data Management Plaform en Google Analytics.

Als u gebruik maakt van de sociale registratie en inloggen, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van art. 6 (1) (a) GDPR.

Als u uw toestemming voor het gebruik van de social login-functie wilt intrekken, neem dan contact met ons op zoals hieronder vermeld. U kunt uw toestemming voor de toekomst intrekken. Houd er rekening mee dat u in dit geval een andere registratiemethode moet kiezen en dat u met uw sociale platform geen toegang kunt krijgen tot de app. "

Google Analytics:

Geïntegreerd in deze Applicatie zijn de doelgerichte reclametools. Deze tools maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en stellen ons in staat om het gebruik van onze website door de bezoeker te analyseren. Voor dit doel wordt de gegenereerde informatie in de cookie (inclusief uw IP-adres) naar ons gestuurd en opgeslagen om ons in staat te stellen het gebruik van onze website te optimaliseren en/of u te voorzien van op uw interesses afgestemde advertenties. U kunt het gebruik van deze trackingtechnologieën uitsluiten door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er rekening mee dat het in dit geval kan voorkomen dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Google Analytics is een tool waarmee website-eigenaren kunnen beoordelen hoe gebruikers omgaan met website-inhoud. Wanneer een gebruiker tussen meerdere webpagina's bladert, biedt Google Analytics website-eigenaren JavaScript-tags (bibliotheken) om informatie over de door de gebruiker bezochte pagina vast te leggen, zoals de pagina-URL. De Google Analytics JavaScript-bibliotheken gebruiken HTTP-cookies om te "onthouden" wat een gebruiker heeft gedaan op eerdere pagina's / interacties met de website. Bij de meeste webbrowsers kunnen de meeste cookies worden beheerd via browserinstellingen. We gebruiken de informatie om rapporten en dashboards samen te stellen en om de App te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van de website, vanwaar de bezoekers naar de website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht. Voor een overzicht van de privacy bij Google, klik hier

Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn opgeslagen en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, zie www.allaboutcookies.org. Let op: als u ervoor kiest om het gebruik van cookies in uw browser volledig uit te schakelen, wordt deze site mogelijk niet weergegeven of functioneert deze niet zoals verwacht op uw apparaat. Wij verwerken persoonsgegevens via Google Analytics na uw toestemming (art. 6.1 (a) GDPR).

Software Development Kits (SDK’s) die zijn geïnstalleerd op de Android OS-versie van de applicatie:

Strikt noodzakelijk:

De onderstaande SDK's zijn noodzakelijk voor de goede werking van de applicatie.

De onderstaande SDK's worden gebruikt voor een specifieke functionaliteit van de applicatie.

Prestatie

De onderstaande SDK's worden gebruikt om de prestaties van de applicatie voortdurend te verbeteren door gebruiksgegevens vast te leggen.

Targeting

De onderstaande SDK's worden gebruikt om relevante en gepersonaliseerde marketingcontent te leveren.

Sociale media

De onderstaande SDK's maken het gebruik van bepaalde functies die verband houden met bepaalde sociale media mogelijk
(bv.: mogelijkheid tot registratie via uw Facebook / Twitter / Google- account).

Functionaliteit

Software Development Kits (SDK's) die zijn geïnstalleerd op de Apple iOS-versie van de applicatie:

Strikt noodzakelijk:

De onderstaande SDK's zijn noodzakelijk voor de goede werking van de applicatie.

Functionaliteit

De onderstaande SDK's worden gebruikt voor een specifieke functionaliteit van de applicatie.

Prestatie

De onderstaande SDK's worden gebruikt om de prestaties van de applicatie voortdurend te verbeteren door gebruiksgegevens vast te leggen.

Targeting

De onderstaande SDK's worden gebruikt om relevante en gepersonaliseerde marketingcontent te leveren.

Sociale media

De onderstaande SDK's maken het gebruik van bepaalde functies die verband houden met bepaalde sociale media mogelijk (bv.: mogelijkheid tot registratie via uw Facebook / Twitter / Google- account).

Data Management Platform

Uw gegevens kunnen worden verzameld in ons Data Management Platform (DMP) dat wordt beheerd door Salesforce.com, Inc. Ons doel van het gebruik van DMP is ervoor te zorgen dat u advertenties ontvangt die zijn afgestemd op uw interesses in onze en andere sites die u bezoekt. Een DMP is een reclametechnologie die automatisch publiekssegmenten creëert om het beste van onze campagnes te delen. Een DMP maakt gebruik van cookie- en niet-cookietechnologieën om uw computer of apparaat te herkennen en/of om informatie te verzamelen en vast te leggen over uw surfactiviteiten op het web, met inbegrip van uw activiteiten op of buiten deze website. DMP analyseert en categoriseert automatisch gegevens die afkomstig zijn van verschillende bronnen, bijvoorbeeld van andere sites en van andere bierliefhebbers.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor dit doel nadat u ons uw toestemming heeft gegeven, in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) GDPR. U zal geen nadeel ondervinden indien u wenst dat uw gegevens niet naar één of alle DMP-aanbieders worden gestuurd. U kunt uw toestemming op de cookie-banner intrekken.

Nadat u toestemming heeft gegeven voor deze handeling zal onze DMP uw gegevens gaan verwerken en deze zullen worden gedeeld met andere partijen zoals uitgevers, marketing data providers en business partners. Salesforce.com,Inc. is een andere verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, waarop wij echter slechts beperkte invloed hebben. Als u meer wilt weten over deze technologie, kunt u de informatie van Salesforce.com, Inc. raadplegen voor meer informatie. Https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio- privacy/

Customer Data Platform

Onze website heeft een Customer Data Platform (CDP). Ons doel bij het gebruik van CDP is ervoor te zorgen dat u op onze websites en ook op externe sites die u bezoekt, reclamecontent ontvangt die is afgestemd op uw interesses. Een CDP is een reclametechnologie die automatisch publiekssegmenten creëert om het beste van onze campagnes met u en andere bierliefhebbers te delen. Ons CDP analyseert en categoriseert automatisch gegevens die afkomstig zijn van verschillende bronnen, bijvoorbeeld andere sites en andere websitegebruikers.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) GDPR. U zult geen nadeel ondervinden als u niet instemt met deze bewerking.

Zodra uw toestemming is gegeven, zal onze CDP uw gegevens gaan verwerken en deze zullen worden gedeeld met andere zakelijke partners van ARM Treasure Data met behulp van dezelfde tool. De gegevensbeheerder voor deze operatie is Treasure Data, Inc. dus hou er rekening mee dat AB InBev geen controle heeft over met wie uw gegevens gedeeld worden, aangezien dit eenzijdig bepaald wordt door het CDP. Aangezien de technologie van een CDP zeer complex is en er verschillende belanghebbenden bij betrokken zijn, kunt u, indien u meer wilt weten over deze operatie, de informatie van de Treasure Data, Inc. raadplegen voor meer informatie https://www.treasuredata.com/privacy/. .

Order & Pay-functionaliteit

Als u via de app een biertje wilt bestellen of kopen, kunt u ofwel een bestelling plaatsen zonder betaling, die de winkel of bar bevestigt via de app, waarna de betaling verschuldigd is buiten de app of u kunt de aankoop voltooien via de app . In dit geval wordt u doorverwezen naar onze betalingspartner, payconiq. De winkel of bar bevestigt uw betaling via de app.

Bancontact Payconiq Company NV / SA beheert het betalingsproces op onze app. Om het betalingsproces te voltooien, wordt u doorgestuurd naar het Payconiq-platform, waar het betalingsproces plaatsvindt. Payconiq verwerkt uw gegevens in haar rol als gegevensbeheerder. Indien u meer informatie wenst over de verwerking door Payconiq, verwijzen wij u naar hun privacybeleid: https://www.payconiq.com/Privacy_EN_Website.pdf

Opslag van persoonsgegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of zoals wettelijk vereist.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Om de goede werking van de Applicatie te waarborgen en de marketingactiviteiten uit te voeren waarvoor u ons uw toestemming heeft gegeven, delen wij uw persoonsgegevens met onderaannemers die namens ons optreden en met wie wij subcontracten hebben afgesloten. - behandeling in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. We gebruiken speciale platforms om onze consumentengegevens met zorg en gecertificeerde beveiliging op te slaan, te verenigen en te verwerken. We kunnen gehashte delen van uw persoonlijke gegevens (voornamelijk het e-mailadres) delen met onze marketingpartners om u advertenties te bieden in overeenstemming met uw interesses en / of die van gelijkgestemde consumenten. We kunnen bijvoorbeeld uw e-mailadres samenvoegen met de e-mailadressen van anderen die zich voor onze marketingactiviteiten hebben geregistreerd, deze gegevens lokaal hashen en de resulterende gehashte gegevens naar Facebook of andere marketingpartners verzenden om "Lookalike Audiences" te creëren (wanneer gerichte advertenties worden verzonden naar mensen op Facebook die vergelijkbare kenmerken hebben als mensen op onze klantenlijst), Als u zich wilt afmelden voor dit gebruik van die gehashte delen van uw persoonlijke gegevens, stuur ons dan een verzoek via het

contactformulier We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven voor de hierboven uiteengezette doeleinden en alleen voor specifieke doeleinden in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Houd er rekening mee dat we, onderhevig aan de toepasselijke privacywetgeving, uw persoonlijke gegevens ook zullen vrijgeven als we denken dat we daartoe gedwongen worden om te voldoen aan enige wet, regelgeving of rechtsorde of wettelijk of overheidsverzoek. In het onwaarschijnlijke geval dat ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een derde partij, wordt uw informatie overgedragen aan de eigenaar van het nieuwe bedrijf. Zonder enige verplichting aan te gaan, behouden we ons ook het recht voor om, binnen de door de wet opgelegde limieten, alle informatie te verzamelen en te delen die we nodig achten om onderzoek te doen of actie te ondernemen in verband met vermoedelijke fraude, illegale activiteiten , mogelijke schade aan mensen of eigendommen, om ons of een of meer van onze gebruikers of hun opdrachtgevers te beschermen of zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet.

Houd er ten slotte rekening mee dat bepaalde aspecten van onze applicaties interactief van aard kunnen zijn en dat u informatie kunt plaatsen die andere gebruikers kunnen zien, bijvoorbeeld op openbaar toegankelijke websites. Gebruik deze delen van de Applicatie niet als u niet wilt dat uw informatie voor het publiek toegankelijk is. Evenzo kan de applicatie u toestaan om de persoonlijke gegevens te zien die andere gebruikers hebben gekozen om via de applicatie te delen. U kunt dergelijke persoonsgegevens alleen gebruiken in het kader van de Applicatie en voor de doeleinden die door de Applicatie worden nagestreefd, zoals hierboven beschreven. Elk ander gebruik dat u van persoonlijke gegevens maakt, brengt uw verantwoordelijkheid met zich mee en kan leiden tot civiele of strafrechtelijke procedures.

Websites of services van derden

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Applicatie waarop het betrekking heeft en beschrijft niet het verzamelen van informatie of de praktijken die worden gebruikt op andere websites of diensten, inclusief die gerelateerd zijn aan of vanuit de Applicatie. Dergelijke links worden voor uw gemak aangeboden, maar u moet zich ervan bewust zijn dat we geen controle hebben over derden of hun websites of diensten en dat deze derden een ander privacybeleid hebben, wat betreft de informatie die u kunt verstrekken wanneer u hun websites of services gebruikt. We raden u aan het privacybeleid van elke website of dienst zorgvuldig te lezen voordat u informatie verstrekt die u persoonlijk zou kunnen identificeren.

Uw rechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u te allen tijde uw recht op toegang, rectificatie, verzet, intrekking van uw toestemming, wissen, beperking van verwerking uitoefenen, overdraagbaarheid van alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben door een verzoek te sturen via het contactformulier dat beschikbaar is op https://contactus.ab-inbev.com/nl

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0) 2274 48 00
+32 (0) 2274 48 35

contacteer (at) apd-gba.be

www.autoriteprotectiondonnees.be

Veiligheid

We gebruiken gestandaardiseerde maatregelen om informatie die via de Applicatie wordt verwerkt te beschermen. Hoewel we ernaar streven om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen tijdens de opslag, het gebruik en het delen van de informatie die u ons geeft, is geen enkele applicatie 100% veilig en daarom zullen we moedig u aan om passende maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, bijvoorbeeld door uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te houden.

Wettelijke leeftijd om alcohol / kinderen te consumeren die onze applicatie gebruiken

Deze applicatie is niet bedoeld of ontworpen voor personen onder de wettelijke leeftijd om alcohol te consumeren in hun land van verblijf, of voor kinderen onder de 18 jaar. We verzamelen niet bewust informatie over deze personen. Ouders, als u denkt dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het contactformulier dat beschikbaar is op https://contactus.ab-inbev.com/en Inwerkingtreding en wijzigingen

Dit beleid is gemaakt en is van kracht geworden op 25 juli 2019. WIJ RESERVEREN HET RECHT, OP ONZE VOLLEDIGE DISCRETIE, OM ONDERDELEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN OP ELK MOMENT TE WIJZIGEN, WIJZIGEN, TOEVOEGEN OF TE VERWIJDEREN. U MOET PERIODIEK TERUG NAAR DEZE PAGINA GAAN OM DE MEEST RECENTE VERSIE TE RAADPLEGEN SINDS HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSING NA HET INVOEREN VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE WIJZIGINGEN. MITS HET VOORGAANDE ZULLEN WE GEEN MATERIËLE RETROACTIEVE VERANDERINGEN AANBRENGEN IN ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZONDER UW TOESTEMMING. IN GEVAL VAN AANPASSENDE WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID, WORDEN GEBRUIKERS GEINFORMEERD DOOR E-MAIL OF DOOR DIRECT VERKRIJGBARE INFORMATIE OVER DE APPLICATIE (POP-UP).

Vragen

Als u op enig moment vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u uw gegevens wilt bijwerken, neem dan contact met ons op via het contactformulier dat beschikbaar is op https://contactus.ab-inbev.com/nl U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar het volgende adres: abi-team@first- privacy.com .

Bedankt voor het gebruik van onze applicatie.